Afrikaans Taaltoets Memo

Find the test here.

Totaal 45

 1. Nie-ontkenning
  1. Nee, hy eet nie groente nie.
  2. Nee, sy het nie baie klere nie.
  3. Bye het nie ore nie
  4. Miere kan nie tot tien keer hulle eie gewig dra nie.

 

 1. Gee die antonieme (teenoorgestelde) van die volgende woorde:
  1. Vet- maer
  2. Klein- groot
  3. Baie- min
  4. Lank-kort
  5. Op- af (5)
 2. Gee die meervoud van die volgende woorde in hakies:

In al die (stad) stede in ons land is daar baie (kar) _karre_ en baie (taxi) ___taxi’s_________. Daar is baie (bok) ___bokke_____, baie (donkie)_donkies_______ en baie (hond)__honde______ (6)

 1. Gee die verkleiningsvorm van die volgende:

Bv. Hond- hondjie

 1. Kar- karretjie
 2. Bok- bokkie (2)
 1. Gee die betekenis van die volgende idiome:
  1. Elke hond kry sy dag- Almal kry ‘n kans om bo te wees.Almal kry ‘n beurt om eerste te wees(2)
  2. Moenie slapende honde wakker maak nie. –moenie iets begin wat kon gebly het nie(2)
  3. Geld soos bossies he- Baie geld h_(2)
  4. Die bal misslaan-‘n fout maak(2)
  5. Die bal aan die rol sit –iets begin(2)
  6. Kop aan kop wees –gelyk wees(2)
  7. Haar kop is deur –sy het dit gemaak(2) {14}
 2. Vraende voornaamwoorde

Skryf die sinne as vraagsinne (vraende voornaamwoord)

Voorbeeld: Jerry speel ‘n sokkerwedstryd. Wat…?

Antwoord: Wat speel Jerry?

 1. Jerry speel vanmiddag ‘n sokkerwedstryd. Wanneer…?

_Wanneer speel Jerry ‘n sokkerwedstryd?(2)

 1. Jerry speel ‘n sokkerwedstryd by die skool. Waar..? _Waar speel Jerry ‘n sokkerwedstryd?__(2)
 2. Jerry speel goed in die sokkerwedstryd. Hoe…? __Hoe speel Jerry in die sokkerwedstryd?(2)
 3. Sarah eet vanmiddag ‘n toebroodjie. Wat….? __Wat eet Sarah vanmiddag?_(2) {8}

 

New theme: Lions

Hallo!

Here is information about the new theme: Lions. What they look like, their behavior etc. I’m even going to share why a lion roars so loudly. And I’ll do this all in Afrikaans 🙂

Story and comprehension: Hoekom leeu so hard brul (find the memo here)

Vocabulary.

Links to articles about lions.

Make a poster about a lion.

Description of a lion. (published 25 August)

 

Do you have a picture of a lion that you’d like to share or even a drawing that your child made of a lion? I’d love to see it.

Keep well and practice your roar so long 🙂

Afrikaans grade 6 Test FAL Memo

Please find below the memo for the test published here.

Memo

Skryf die volgende as bevelsinne:

 1. Eet jou kos!
 2. Skryf in jou boek!

Skryf die regte voornaamwoorde:

 1. Sarie maak vir haar.
 2. Gert maak vir hom kos.
 3. Die onderwyser skryf in  sy boek.

Skryf die regte byword(opposite)

 1. Hy hardloop nie vinnig nie hy hardloop  stadig

Meervoude

Enkelvoud Meervoud Het nie ‘n meervoud
Water    water
Melk   melk
Suiker    suiker
Koffie    koffie
Appel appels  
Tamatie  tamaties  

Nie-ontkenning

Skryf in die nie-ontkenning

 1. Hy eet nie sy kos nie
 2. Ek drink nie melk  nie.
 3. Hy loop nie in die straat nie.

Jan en die boontjierank

Below is the Afrikaans version of Jack and the beanstalk. This is part of a theme to encourage comprehension of Afrikaans.

Jan en die boontjierank

Lank, lank gelede het ‘n seun en sy ma in ‘n klein huisie in ‘n klein dorpie gewoon. Die seun het elke dag skooltoe gegaan en sy ma in die huis gehelp na skool. Sy naam was Jan. Hulle het ‘n kat en ‘n koei gehad en groente in die tuin.

Jan se ma het hom eendag geroep: “Jan gaan asseblief mark toe en verkoop ons koei omdat ons nie meer geld het nie.”

Jan was baie hartseer hieroor maar het geluister na sy ma en die koei mark toe genooi.

By die mark het Jan ‘n ou man gesien en vir hom gevra: “Goeie more Meneer. Wil u dalk my koei koop?”

Die man het na hom gekyk en vir hom gese: “Mmm ek het nie geld nie maar ek kan vir jou hierdie 5 towerboontjies aanbied.

Jan het geantwoord: “Ek is baie jammer Meneer maar my ma het gese dat ek die koei moet verkoop vir geld.”

“Ek het nie geld nie seun. Jy sal nie jammer wees as jy die koei vir hierdie boontjies ruil nie.” Het die ou man met ‘n glimlag gese.

“Goedso Meneer ek sal u ruil.” Antwoord hy en neem die boontjies en gaan huistoe.

By die huis was sy ma baie ongelukkig oor die boontjies en gooi dit by die deur uit. Jan is bed toe met ‘n swaar hart en het gevoel asof hy ‘n groot fout gemaak het. Die volgende oggend was daar ‘n reuse boontjierank buite hulle venster. Toe Jack na dit gekyk het kon hy sy oe nie glo nie. Dit was so breed soos ‘n bus en het tot in die lug gestrek. Hy het besluit om te probeer om dit te klim en het middagete in sy rugsak gepak en begin klim. Hy het geklim en geklim totdat hy by die wolke was. Hy kon dit nie glo toe hy agterkom dat hy op die wolke kon staan nie. Jan het op die wolke gaan staan en begin loop. Hy het geloop vir ‘n rukke en sien toe ‘n reuse kasteel voor hom. Hy het na die voordeur gestap en geklop. Die reuse deur het oopgekreun en ‘n reuse vrou het voor hom gestaan.

“Wie is jy seun?” het die reuse vrou vriendelik gevra.

“My naam is Jan.” Het hy geatwoord.

“Jy het net betyds gekom! Ek dink jy kan my help met iets. Ek moet die hoeke van my kasteel vee maar my besem is te groot. Ek het ‘n kleiner een maar my hande is te groot om dit vas te hou. Kan jy my help asseblief?”

“Ja ek kan Mevrou. Ek help my ma altyd in die huis.” Jan het dadelik begin vee. Dit was ‘n baie groot kasteel en dit het ‘n hele paar ure geneem. Toe hy klaar was het die reuse vrou vir hom ‘n glas lemoensap gegee.

Die reuse vrou het hom toe gevra: “Ek wonder wat ek vir jou kan gee vir al jou hulp? Mmm, laat ek dink. Ah! Ek weet! Ek kan vir jou die hen gee wat goue eiers le as jy belowe om my te kom help een keer per maand om die hoeke van my kasteel te vee?”

“Dit sal nie ‘n probleem wees nie. Baie dankie!” het Jan geantwoord.

Jan het die hoender geneem en af geklim met die boontjierank. Sy ma was baie bly en elke keer wanneer hulle iets nodig het le die hen ‘n goue eier. Tot vandag toe klim Jan die boontjierank een keer per maand om die reuse vrou se kasteel te vee.

Hope you enjoyed the story. Find a comprehension test and vocabulary here.

If you’d like more of these stories please leave a comment below.

Like my Facebook page.

Follow me on Twitter @AmandaCalitz

My other blogs: Sunflowerfun Pre school Sunflowerfun Primary Sonneblomme, koffie en varkies

Jack and the Beanstalk

As mentioned in my previous blog here is Jack and the Beanstalk in English. Find the Afrikaans version here. It might help if you read this with my blog: Tips for reading Afrikaans.  This is part of a theme to encourage comprehension of Afrikaans.

 

Jack and the Beanstalk

Long, long ago a boy and his mother lived in a small house in a small town. The boy went to school every day and helped his mother around the house in the afternoons. They had a cat and a cow and some vegetables in the garden.

One day Jack’s mother called him: “Jack please go to the market and sell our cow as we don’t have any money left.”

Jack was very sad about this but he listened to his mother and took the cow to the market.

At the market Jack saw an old man and asked him: “Good morning Sir would you like to buy my cow?”

The old man looked at him and said. “Mmm I don’t have any money to offer you but I can offer you these 5 magic beans.”

Jack replied: “I am very sorry Sir but my mother said I must sell the cow for money.”

“I don’t have any money boy. You won’t be sorry if you trade the cow for these beans.” Said the old man with a smile.

“All right Sir I’ll trade you” and with that he took the beans and went home.

At home his mom was very upset when Jack gave her the beans and threw it out of the window. Jack went to bed with a heavy heart and felt that he had made a big mistake. The next morning there was a giant beanstalk outside their window. When Jack looked at it he couldn’t believe his eyes. It was as broad as a bus and reached to the sky. He decided to try to climb it and packed lunch in his backpack and started climbing. He climbed and climbed until he reached the clouds. He couldn’t believe it when he realized that he could stand on them. Jack stepped on the clouds and started walking. He walked for a while and saw a giant castle in front of him. He walked up to the door and knocked on it. The giant door squeaked open and a giant lady stood in front of her.

“Who are you boy?” asked the giant lady friendly.

“My name is Jack, Madam.” He replied.

“You came just in time! I think you can help me with something. I need to sweep the corners of my castle but my broom is too big. I have a smaller one but my hands are too big to hold it. Can you help me please?”

“Yes, I sure can Madam. I always help my mother around the house.” Jack started sweeping right away. It was a very big castle and he took a few hours. When he was finished the giant lady gave him a glass of orange juice.

The giant lady asked him: “I wonder what I can give you in return for your help? Mmm, let me think. Ah! I know! I can give you my hen that lays golden eggs if you promise me to come and help me once a month to sweep the corners of my castle?”

“That won’t be a problem. Thank you very much!” Jack replied.

Jack took the chicken and climbed down the beanstalk. His mother was overjoyed and every time they needed something the chicken laid a golden egg. Up to this day Jack climbs up the beanstalk once a month to sweep the giant lady’s castle.

 

Find  vocabulary here.

If you’d like more of these stories please leave a comment below.

Like my Facebook page.

Follow me on Twitter @AmandaCalitz

My other blogs: Sunflowerfun Pre school Sunflowerfun Primary Sonneblomme, koffie en varkies

 

Jan en die boontjierank/ Jack and the beanstalk

Our next short theme will be Jack and the beanstalk.

Most of us know this classic story so it might be easier to relate to the vocabulary.

Please also read my post: Ideas for reading in Afrikaans.

Like my Facebook page.

Follow me on Twitter @AmandaCalitz

Most of us know this classic story so it might be easier to relate to the vocabulary.

 

Below are the steps I suggest in order to get the most from this lesson:

 1. Get a copy of the planned story in Afrikaans and English. If you are able to get the movie in Afrikaans and English it is even better.
 2. Watch the movie in Afrikaans and English and read the story in Afrikaans and English.
 3. Identify some new words (vocabulary) and find the meanings of the words.
 4. Draw pictures and descriptions about the story to assess understanding of the story.
 5. Write a comprehension test to make sure you understand.

Enjoy and be amazed how many new words your child has learned.

 

I will be posting my version of Jack and the Beanstalk in Afrikaans and English very soon.

Have a great day!

Past tense in Afrikaans

I’ve made a “Past tense recipe” to go with our theme of food and cooking.

Past tense is verlede tyd in Afrikaans.

Recipe for Past tense:

Ingredients

 1. Het
 2. Ge+ verb (some verbs need glue –the ge- goes inside the verb)

 

Method

Step 1: Look at the sentence and identify the verb.

Step 2: Verb goes to the end of the sentence and gets a “ge”

Step 3: The person doing the action comes first and then add “het”. (To establish who is doing the action you need to ask the questions: who is doing the action?)

Examples:

Ouma maak kos.

Verb: maak

Ouma het kos gemaak.

Hy loop in die straat.

Verb: loop

Past tense: Hy het in die straat geloop.

Sy hardloop om die baan.

Verb: Sy het om die baan gehardloop.

Descriptive paragraph

Hallo!

 

Keeping with our theme I will discuss methods to write a descriptive paragraph. When you write a descriptive paragraph you can think of it as if you are making a sandwich. For your “descriptive paragraph sandwich” you need two slices of “bread” and two toppings (I chose cheese and polony)

 

Step 1: Make a mind map about the topic.

Step 2: When you have your main ideas a good idea is to get a list of adjectives to include in your paragraph.

Step 3: Now you can start to build your sandwich. The first slice of bread will be your introduction. You need to think of a sentence that will catch the attention of the audience. This is also the introduction to your topic.

 

Step 3: The filling of your sandwich. You need to write one or two sentences about the topic. It is a descriptive paragraph therefore you need to add a lot of adjectives.

 

Step 4: The second slice of bread. This slice covers and ends your filling. It is also bread so it needs to say something that is the same as the first sentence.

 

Enjoy your sandwich!

 

Until next time

 

Amanda

 

Ideas for reading in Afrikaans

Hallo,

As we all know reading is very important but how to encourage our children to read is a question many parents ask. Below are a few ideas on this topic:

 • Find books that are within your child’s interest. If your child enjoys the topic he will be more willing to read.
 • What usually works for me is to give the child a book that is a bit too easy for him/her to start off with. This encourages the child and gives him/her self-confidence.
 • Have a competition and reward. If your child reads…..books he/she will get ……. Reward.
 • Join your local library. They have great programs to encourage reading.
 • Make a reading corner in your child’s room.

 

Posture when reading

 

When your child reads aloud a good idea is to let him/her sit at a desk with both feet on the floor. The book needs to be lifted from the table in a comfortable position. (Not lying flat on the table) This will enable the child to breathe properly and then have better voice projection.

 

If you need a list of websites with good Afrikaans books please contact me. Find me on Facebook https://www.facebook.com/groups/1442849042660058/ or Twitter @AmandaCalitz

 

Write to you soon

Amanda

 

 

Plurals in Afrikaans

Hallo

In Afrikaans there are some words with plurals and some without. A guideline is that only names for things you can count gets plurals in Afrikaans (eg. Tomato, potato, cake etc.) For things you cannot count (you need to weigh it or use some other form of measurement) doesn’t have a plural (water, maize etc)

 

Singular Plural Doesn’t have a plural
Koffie (coffee)   Koffie
Tee (tea)   Tee
Tamatie (tomato) Tamaties  
Aartappel (potato) Aartappels  
Koek (cake) Koeke  
Vrug (fruit) Vrugte  
Melk (milk)   Melk
Tamatiesous (tomatosauce)   Tamatiesous
Perske (peach) Perskes  
Piesang (banana) Piesangs  
Olie (oil)   Olie
Brood (bread) Brode  

Write to you soon

Amanda