Jan en die boontjierank

Below is the Afrikaans version of Jack and the beanstalk. This is part of a theme to encourage comprehension of Afrikaans.

Jan en die boontjierank

Lank, lank gelede het ‘n seun en sy ma in ‘n klein huisie in ‘n klein dorpie gewoon. Die seun het elke dag skooltoe gegaan en sy ma in die huis gehelp na skool. Sy naam was Jan. Hulle het ‘n kat en ‘n koei gehad en groente in die tuin.

Jan se ma het hom eendag geroep: “Jan gaan asseblief mark toe en verkoop ons koei omdat ons nie meer geld het nie.”

Jan was baie hartseer hieroor maar het geluister na sy ma en die koei mark toe genooi.

By die mark het Jan ‘n ou man gesien en vir hom gevra: “Goeie more Meneer. Wil u dalk my koei koop?”

Die man het na hom gekyk en vir hom gese: “Mmm ek het nie geld nie maar ek kan vir jou hierdie 5 towerboontjies aanbied.

Jan het geantwoord: “Ek is baie jammer Meneer maar my ma het gese dat ek die koei moet verkoop vir geld.”

“Ek het nie geld nie seun. Jy sal nie jammer wees as jy die koei vir hierdie boontjies ruil nie.” Het die ou man met ‘n glimlag gese.

“Goedso Meneer ek sal u ruil.” Antwoord hy en neem die boontjies en gaan huistoe.

By die huis was sy ma baie ongelukkig oor die boontjies en gooi dit by die deur uit. Jan is bed toe met ‘n swaar hart en het gevoel asof hy ‘n groot fout gemaak het. Die volgende oggend was daar ‘n reuse boontjierank buite hulle venster. Toe Jack na dit gekyk het kon hy sy oe nie glo nie. Dit was so breed soos ‘n bus en het tot in die lug gestrek. Hy het besluit om te probeer om dit te klim en het middagete in sy rugsak gepak en begin klim. Hy het geklim en geklim totdat hy by die wolke was. Hy kon dit nie glo toe hy agterkom dat hy op die wolke kon staan nie. Jan het op die wolke gaan staan en begin loop. Hy het geloop vir ‘n rukke en sien toe ‘n reuse kasteel voor hom. Hy het na die voordeur gestap en geklop. Die reuse deur het oopgekreun en ‘n reuse vrou het voor hom gestaan.

“Wie is jy seun?” het die reuse vrou vriendelik gevra.

“My naam is Jan.” Het hy geatwoord.

“Jy het net betyds gekom! Ek dink jy kan my help met iets. Ek moet die hoeke van my kasteel vee maar my besem is te groot. Ek het ‘n kleiner een maar my hande is te groot om dit vas te hou. Kan jy my help asseblief?”

“Ja ek kan Mevrou. Ek help my ma altyd in die huis.” Jan het dadelik begin vee. Dit was ‘n baie groot kasteel en dit het ‘n hele paar ure geneem. Toe hy klaar was het die reuse vrou vir hom ‘n glas lemoensap gegee.

Die reuse vrou het hom toe gevra: “Ek wonder wat ek vir jou kan gee vir al jou hulp? Mmm, laat ek dink. Ah! Ek weet! Ek kan vir jou die hen gee wat goue eiers le as jy belowe om my te kom help een keer per maand om die hoeke van my kasteel te vee?”

“Dit sal nie ‘n probleem wees nie. Baie dankie!” het Jan geantwoord.

Jan het die hoender geneem en af geklim met die boontjierank. Sy ma was baie bly en elke keer wanneer hulle iets nodig het le die hen ‘n goue eier. Tot vandag toe klim Jan die boontjierank een keer per maand om die reuse vrou se kasteel te vee.

Hope you enjoyed the story. Find a comprehension test and vocabulary here.

If you’d like more of these stories please leave a comment below.

Like my Facebook page.

Follow me on Twitter @AmandaCalitz

My other blogs: Sunflowerfun Pre school Sunflowerfun Primary Sonneblomme, koffie en varkies

Jack and the Beanstalk

As mentioned in my previous blog here is Jack and the Beanstalk in English. Find the Afrikaans version here. It might help if you read this with my blog: Tips for reading Afrikaans.  This is part of a theme to encourage comprehension of Afrikaans.

 

Jack and the Beanstalk

Long, long ago a boy and his mother lived in a small house in a small town. The boy went to school every day and helped his mother around the house in the afternoons. They had a cat and a cow and some vegetables in the garden.

One day Jack’s mother called him: “Jack please go to the market and sell our cow as we don’t have any money left.”

Jack was very sad about this but he listened to his mother and took the cow to the market.

At the market Jack saw an old man and asked him: “Good morning Sir would you like to buy my cow?”

The old man looked at him and said. “Mmm I don’t have any money to offer you but I can offer you these 5 magic beans.”

Jack replied: “I am very sorry Sir but my mother said I must sell the cow for money.”

“I don’t have any money boy. You won’t be sorry if you trade the cow for these beans.” Said the old man with a smile.

“All right Sir I’ll trade you” and with that he took the beans and went home.

At home his mom was very upset when Jack gave her the beans and threw it out of the window. Jack went to bed with a heavy heart and felt that he had made a big mistake. The next morning there was a giant beanstalk outside their window. When Jack looked at it he couldn’t believe his eyes. It was as broad as a bus and reached to the sky. He decided to try to climb it and packed lunch in his backpack and started climbing. He climbed and climbed until he reached the clouds. He couldn’t believe it when he realized that he could stand on them. Jack stepped on the clouds and started walking. He walked for a while and saw a giant castle in front of him. He walked up to the door and knocked on it. The giant door squeaked open and a giant lady stood in front of her.

“Who are you boy?” asked the giant lady friendly.

“My name is Jack, Madam.” He replied.

“You came just in time! I think you can help me with something. I need to sweep the corners of my castle but my broom is too big. I have a smaller one but my hands are too big to hold it. Can you help me please?”

“Yes, I sure can Madam. I always help my mother around the house.” Jack started sweeping right away. It was a very big castle and he took a few hours. When he was finished the giant lady gave him a glass of orange juice.

The giant lady asked him: “I wonder what I can give you in return for your help? Mmm, let me think. Ah! I know! I can give you my hen that lays golden eggs if you promise me to come and help me once a month to sweep the corners of my castle?”

“That won’t be a problem. Thank you very much!” Jack replied.

Jack took the chicken and climbed down the beanstalk. His mother was overjoyed and every time they needed something the chicken laid a golden egg. Up to this day Jack climbs up the beanstalk once a month to sweep the giant lady’s castle.

 

Find  vocabulary here.

If you’d like more of these stories please leave a comment below.

Like my Facebook page.

Follow me on Twitter @AmandaCalitz

My other blogs: Sunflowerfun Pre school Sunflowerfun Primary Sonneblomme, koffie en varkies

 

Jan en die boontjierank/ Jack and the beanstalk

Our next short theme will be Jack and the beanstalk.

Most of us know this classic story so it might be easier to relate to the vocabulary.

Please also read my post: Ideas for reading in Afrikaans.

Like my Facebook page.

Follow me on Twitter @AmandaCalitz

Most of us know this classic story so it might be easier to relate to the vocabulary.

 

Below are the steps I suggest in order to get the most from this lesson:

  1. Get a copy of the planned story in Afrikaans and English. If you are able to get the movie in Afrikaans and English it is even better.
  2. Watch the movie in Afrikaans and English and read the story in Afrikaans and English.
  3. Identify some new words (vocabulary) and find the meanings of the words.
  4. Draw pictures and descriptions about the story to assess understanding of the story.
  5. Write a comprehension test to make sure you understand.

Enjoy and be amazed how many new words your child has learned.

 

I will be posting my version of Jack and the Beanstalk in Afrikaans and English very soon.

Have a great day!